top of page

Saamelaista nuorisotyötä

Satu Miettinen7(1).jpg

NN ja SSN yhteinen sivutapahtuma  YK:n alkuperäiskansojen pysyvän neuvoston kokousessa 2018. Kuva: Satu Miettinen

Nuorsioneuvosto

Saamelaiskäräjien yhteydessä toimii nuorisoneuvosto sekä päätoiminen nuorisosihteeri. Nuorisoneuvosto valmistelee kaikki saamelaiskäräjien saamelaisnuoria koskevat lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot. Lisäksi se edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia ympäri Suomen sekä pyrkii vahvistamaan saamelaisnuorten yhteyttä omiin juuriinsa ja kulttuuriinsa.

Saamelaiskäräjien kokous valitsee nuorisoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan seitsemän jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvoston jäsenten tulee valituksi tullessaan olla 18–28-vuotiaita. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla 15–17-vuotiaita. Nuorisoneuvostossa tulee olla edustettuna kaikki saamelaisalueen kunnat (Utsjoki, Inari, Enontekiö ja Sodankylän kunnasta Lapin palkisen alue), sekä Suomessa puhutut saamen kielet (inarin-, koltan- ja pohjoissaame), osa jäsenistä voidaan valita myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelta. Nuorisoneuvosto on toiminut vuodesta 2011.


Nuorisoneuvosto on yksi Saamelaiskäräjien lautakunnista ja nuorisoneuvostolle kuuluvat saamelaisnuoria koskevat asiat Saamelaiskäräjillä. Nuorisoneuvoston nimeämällä nuorisoneuvoston varsinaisella jäsenellä on puheoikeus saamelaiskäräjien kokouksessa sekä läsnäolo- ja puheoikeus käräjien hallituksen kokouksessa nuorisoneuvoston valmistelemissa asioissa. Vuonna 2017 Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion aloitteesta nuorisoneuvoston jäsenet ovat päässeet osallistumaan viranomaisten kanssa käytäviin neuvotteluihin, kun neuvotteluissa on käsitelty saamelaisnuoria koskevia asioita. Nuorisoneuvosto on osallistunut aktiivisesti mahdollisuuksien mukaan eri neuvotteluihin. 

Nuorisoneuvosto on hyvä ponnahduslauta esimerkiksi saamelaispolitiikkaan. Nuorisoneuvostossa tutustuu saamelaiskäräjien toimintaan, rakenteeseen ja tavoitteisiin sekä oppii kokouskäytäntöjä ja alkuperäiskansojen, etenkin saamelaisten, oikeuksista ja kansainvälisistä vaikutusmahdollisuuksista. Nuorisoneuvosto osallistuu vuosittain Ijahis Idja-alkuperäiskansojen musiikkifestivaaliin, Skábmagovat-alkuperäiskansojen elokuvafestivaaliin ja erilaisiin seminaareihin, konferensseihin ja foorumeihin, mm. UNPFII (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues). Nuorisoneuvosto on myös käynyt tutustumassa Euroopan Neuvostoon Brysselissä ja YK:hon New Yorkissa.

Nuorisoneuvosto toimii aktiivisesti ja tällä hetkellä nuorisoneuvosto on nostanut esille nuorten haasteita jatkaa perinteisissä elinkeinoissa ja saamelaisnuorten henkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita. Nuorisoneuvostolla on meneillään kolme hanketta vuonna 2019:

  • DigiÁrran hankkeessa kehitetään digitaalista nuorisotyötä ja luodaan saamenkielinen tieto- ja neuvontapalvelusivusto.

  • Dihtosis hankkeessa tuodaan tietoa saamelaisista Suomen kouluihin sekä

  • De! hanke, jossa kartoitetaan ja kehitetään saamenkielistä nuorten vapaa-ajantoimintaa. Hankkeen päämääränä on vakiinnuttaa saamenkielisen nuorisokulttuurin asemaa eri saamen kielillä saamelaisalueella. Hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria käyttämään eri saamen kieliä vapaa-ajallaan sekä rohkaista nuoria yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja itseään koskevaan päätöksentekoon.

Suoma Sámi Nuorat lisää yhteenkuuluvuutta

Suoma Sámi Nuorat rs. (Suomen saamelaisnuorten järjestö ry.) on vuonna 1991 saamelaisnuorille perustettu nuorisojärjestö, jonka tarkoituksena on tukea aktiivisesti saamelaisnuorten toimintaa ja luoda saamelaisnuorille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Yhdistys on tarkoitettu 13–30-vuotiaille saamelaisnuorille ja sen toimialueeseen kuuluu koko Suomi pohjoisesta etelään.

 

Yhdistyksen toiminta on monipuolista vaihdellen poliittisesta toiminnasta rennompaan vapaa-ajan toimintaan. Se ottaa kantaa saamelaisnuoria koskeviin asioihin, osallistuu päätöksentekoon ja pyrkii järjestämään erilaisia tapahtumia, tapaamisia, konsertteja ja kursseja. Lisäksi se tahtoo vaikuttaa alkuperäiskansoja ja erityisesti niiden nuoria koskeviin asioihin.

 

Järjestön tavoite on vaikuttamisen lisäksi vahvistaa saamelaisnuorten identiteettiä ja kulttuurintuntemusta sekä verkostoitua muihin saamelaisnuorten järjestöihin ja muiden alkuperäiskansojen nuoriin. Pohjoismaista yhteistyötä onkin erittäin paljon: Ruotsin Sáminuorra-järjestön kanssa on jo luotu vakaat suhteet, ja yhteistä neljän maan nuorisojärjestöä suunnitellaan.

 

Suoma Sámi Nuorat -yhdistyksen hallitus koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä ja viidestä varajäsenestä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kuuluvat varsinaisiin jäseniin.

 

Linkit:

Nuorisoneuvosto Facebookissa

Nuorisoneuvosto

SSN - Suomen saamelaisnuorten järjestö

Saamelaisuus tutuksi koululaisille, Ylen aamu-tv 29.1.2019

Dihtosis-hanke lisää nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista

Kouluvierailut ovat nyt tilattavissa lukuvuodelle 2020-2021

Menetelmäkortit saamelaiskulttuurin opetukseen

Kesäkumikampanjan kondomit myös kolmelle saamen kielelle!

Petra Laiti valittiin vuoden 2017 yhdeksi mahdollisuusviestijäksi, Ellun Kanat 11.4.2018

Rohkeus ja vuoropuhelun kehittäminen palkittiin – TPS, Olli Kärkkäinen, Petra Laiti ja Plan Suomi ovat vuoden 2017 mahdollisuusviestijöitä, Marmai 11.4.2018

Anne Maret Vesa Toppari Yle.jpg

Anne-Maret Labba saamelaiskäräjien täysikokouksessa edustamassa nuorisoneuvostoa.

Kuva: Vesa Toppari YLE 

Nr_unpfii2019(1).JPG

Nuorisoneuvoston edustajia YK:n alkuperäiskansojen pysyvän neuvoston kokousessa 2018. Kuva: NN

Vesa Toppari Yle Sapmi17(1).jpg

NN järjestämä seminaari Helsingissa 2017.

Kuva yle Sapmi Vesa Toppari

bottom of page